Stadsmuseet om Slussen

Flygbild över Slussen.
Flygbild över Slussen. Foto: Ingrid Johansson, Stadsmuseet

Slussenprojektet

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i december 2007 att inte renovera den befintliga anläggningen med den kulturhistoriskt värdefulla klöverbladskonstruktionen.

Trafiklösningen är bestämd enligt beslut fattat av trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets respektive nämnder i maj 2009. Stadsmuseet är en av flera remissinstanser inom staden som yttrat sig inför dessa beslut. Läs mer på Stockholms stads webb om Slussenprojektet

Stadsmuseets roll i Slussenprojektet

Som en del av Stockholms stads olika verksamheter har Stadsmuseet en tydlig roll i stadens utveckling. Detta gäller också vid omdaningen av Slussen. Stadsmuseet har främst uppdraget att bevaka de kulturhistoriska värdena men här finns också andra roller:

1) Stadsmuseet medverkar i den pågående planprocessen.
2) Stadsmuseets byggnad ligger geografiskt inom det aktuella området.
3) Stadsmuseet har ett uppdrag att dokumentera de förändringar som äger rum kring Slussen. Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna som pågår

Stadsmuseet har yttrat sig flera gånger i ärendet om Slussen. Yttrandendena om Slussen har beslutats i kulturnämnden:

Samråd om förslag till detaljplan för Slussen från 8 februari 2010

Remissvar beträffande detaljplan från 1 juni 2011

Remissvar beträffande samråd om förslag till detaljplan för ny bussterminal från 1 juni 2011

Remissvar rivningslovansökan Slussen – delområde vatten, 6 mars 2014

Dom i Mark- och miljööverdomstolen

Enligt Mark- och miljööverdomstolens dom från 29 september 2013, har man godtagit stadens beslut att anta detaljplan för Slussen.

Detaljplanen möjliggör ombyggnation av Slussenområdet med nya publika platser, gator och kajer, ny- och ombyggnation av funktioner och ytor kopplade till kollektivtrafiken samt reglerar byggrätter för ny bebyggelse. Planen möjliggör nybyggnation av slussränna samt nya avbördningskanaler från Mälaren och Saltsjön. Domen går inte att överklaga. Läs domen i Mark- och miljööverdomstolen

Bilder från Slussen

Se bilder i Digitala Stadsmuseet

Slussens framtid - från idé till beslut

Sammanfattning av händelserna kring projektet i mars 2011

Uppdaterad