Järntorget

Arkeologerna Tina och John gräver sig ned mot 1300-talet.

(2016-02-19) Gatulämningar från 1400-talet och skärvor som lär oss mer om Stockholm under medeltiden – det är resultatet av en spännande grävning vid Järntorget.

I Gamla stan dras fjärrvärme fram under våren 2016. I samband med det gör Stadsmuseet arkeologiska utgrävningar. Hela Gamla stan, delar av malmarna och Kungsholmen utgör fornlämningsområde RAÄ 103, där man kan förvänta sig att hitta kulturlager från medeltiden eller senare. Alla markarbeten i området måste därför följas av arkeologer.

Under första halvan av februari grävdes ett 2,5 x 1,5 meter stort schakt i Södra Bancogränds mynning mot Järntorget. En gata eller ett dåtida torg från 1400-talet har hittats och i ett underliggande lager fanns skärvor av 1300-talskeramik.

Järntorget under medeltiden

Där Järntorget ligger idag fanns det under medeltiden en hamn med två bryggor. Den ena bryggan, ”Koggabron”, låg mot öst och det var här Hansans fartyg lade till. Den andra låg västerut mot Mälaren och användes framförallt för den inhemska handeln. Under 1990-talet påträffades delar av ”Koggabron” vid en utgrävning. Genom en dendrokronologisk undersökning, en metod att datera trä genom att räkna årsringar, kunde bryggan dateras till år 1286.

Fynd som lär oss mer

Vid den senaste grävningen lyckades arkeologerna gräva sig ned i det äldsta lagret, till Stockholms 1300-tal. Att komma så långt ned i historien i Stockholm är mycket ovanligt.

Under gatan eller torget, det var svårt att avgöra då schaktet var så litet, fanns ett fyndfattigt lager som bestod av gödsel, träflis och bark. Under det lagret, ca 2 meter under dagens gatunivå, fanns dock skärvor av äldre rödgods, yngre glättat svartgods och protostengods som dateras till 1300-tal.

I detta lager togs även prov för så kallad arkeobotanisk analys. Vid en sådan undersöks jordrester för att se om det finns spår av frön och pollen. Dessa kan ge en bild av hur miljön såg ut och vilka växter som under medeltiden fanns vid dagens Järntorget.

Uppdaterad