Vanliga frågor och svar

När måste jag söka bygglov?

För all bebyggelse – oavsett om den är klassificerad eller inte – gäller att det är stadsbyggnadskontoret som avgör om du måste göra anmälan eller söka bygglov om du ska göra någon förändring av din byggnad. 

Om bygglov, Stockholms stads webbplats

Grannarna har redan fått bygga till, kommer vi inte att få göra det?

Plan- och bygglagen reglerar byggandet, bland annat vad som är bygglovs- och bygganmälanspliktigt. För de flesta fastigheter finns en gällande detaljplan som reglerar byggrätten, det vill säga avgör vilka utbyggnadsmöjligheter som finns. För att se den detaljplan som gäller för din fastighet kan du söka under länken ”Gällande planer”. På stadsbyggnadsexpeditionen kan du studera (eller köpa) en kopia av detaljplanen och dess bestämmelser.

Stadsbyggnadsexpeditionen kan också ge dig uppgift om ditt hus har ett kulturhistoriskt värde, vilket i så fall kan påverka hur en eventuell tillbyggnad bör se ut. Här finns möjlighet att få kortare rådgivning av en bygglovshandläggare. 

Om bygglov, Stockholms stads webbplats

Kan jag få något bidrag för fördyrade reparationer?

En fastighetsägare är enligt lag skyldig att underhålla sin fastighet. En omläggning av ett tak, en omputsning av en fasad, renovering av fönster, portar med mera är att betrakta som reguljärt underhåll.

I särskilda fall, om det till exempel finns äldre värdefulla byggnadsdetaljer bakom senare ytskikt, som man vill plocka fram, eller om en specifik byggnadsdetalj kan behöva rekonstrueras, kan bidrag för antikvariska överkostnader sökas. Bidraget söks hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats

Får jag bygga om mitt kök/badrum?

Ja. Som fastighetsägare till en kulturhistoriskt värdefull fastighet bör du eftersträva att inte förändra planlösningen liksom att bevara karaktären på den fasta inredningen. Se vidare när bygganmälan/bygglov behövs. 

Om bygglov, Stockholms stads webbplats

Uppdaterad