Enskedehallen i Johanneshov, uppförd åren 1958 till 1967 (invigd 1960) efter ritningar av arkitekt Per Persson. Foto: Mattias Ek.

Plan- och bygglagen

Delar av plan- och bygglagen är tillämpliga på kulturhistoriskt värdefulla hus. Utifrån lagen görs översikts- och detaljplanering.

Enligt plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. För all bebyggelse, oavsett klassificering, finns krav på anpassning till, och varsamhet om byggnadernas kulturhistoriska värden. Förbudet och kraven avser hela byggnaden, det vill säga både exteriör och interiör. Det är fastighetsägaren eller byggherren som är ansvarig för att lagen efterlevs.

Stadsbyggnadskontoret är den förvaltning inom Stockholms stad som arbetar med stadens fysiska planering. Arbetet grundas på vad som föreskrivs i plan- och bygglagen och miljöbalken och innebär översiktsplanering, detaljplanering, bygglovgivning samt hantering av bygganmälan.

För särskilt kulturhistorisk värdefull bebyggelse är 8 kapitlet 13 § i plan- och bygglagen tillämplig. För all bebyggelse är 8 kap 14 § och 17 § tillämpliga.

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på:

  1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 7 §,
  2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
  3. allmänna plater,
  4. bebyggelseområden.

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historik, kulturhistorik, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål.

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Översiktsplan

Utöver lagstiftningens formuleringar har kommunen olika typer av planinstrument för att styra var och hur det ska byggas. Stockholms översiktsplan fungerar som ett grunddokument som visar hur politikerna ser på Stockholms utveckling.

I översiktsplanen är vissa områden utpekade som kulturhistoriskt värdefulla, där särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt kulturhistoriska värden. I dessa områden ska stor hänsyn tas till såväl helhetsmiljön som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värden.

Detaljplan och bestämmelser i plan

I detaljplaner kan specifika bestämmelser införas för bebyggelse. ”Q” innebär att användningen av bebyggelsen ska anpassas till deras kulturhistoriska värden. Beteckningen ”q” införs i en detaljplan med preciserade skyddsbestämmelser för en byggnad eller miljö. Det kan vara en bestämmelse som förbjuder rivning eller som pekar ut att särskilda delar av en byggnad ska bevaras. Ett ”k” i plan är en varsamhetsbestämmelse. Det betyder att renovering ska ske varsamt med hänsyn till byggnadens befintliga karaktärsdrag. Använd stadsbyggnadskontorets plantjänst för att titta på gällande planer samt följa pågående planarbeten.

Bygglov och anmälan

Fastighetsägare behöver som regel bygglov för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnads yttre. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad, när en kontorsfastighet exempelvis görs om till bostadshus. Rivningslov krävs för att riva en byggnad.

Vid väsentliga invändiga förändringar samt vid underhåll av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse behöver fastighetsägaren som regel också göra en anmälan. En väsentlig invändig förändring innebär exempelvis att bärande konstruktioner berörs eller att planlösningen avsevärt påverkas.

Ansökan om de olika loven görs till stadsbyggnadskontoret som även meddelar om det krävs en anmälan. Stadsbyggnadskontorets informationsblad innehåller information om vilka krav stadsbyggnadskontoret ställer inför ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Uppdaterad