Kulturmiljö

Kulturmiljöer är en del av vår historia och vår vardag. Därför är det viktigt att det finns kunskap om dem för en hållbar stadsutveckling och förvaltning.

Park vid Olaus Magnus väg i Årsta. Foto: Mattias Ek, för projektet Kulturhistoriskt kunskapsunderlag för Stockholms parker.

Stadsmuseet är stadens kompetens i kulturmiljöfrågor. Stadsmuseet ansvarar för Stockholms stads kulturhistoriska klassificeringskarta och är expertstöd i kulturmiljöfrågor till staden som förvaltare och som utvecklare av byggnader och miljöer.

Stadsmuseet arbetar med en stor variation av kulturmiljöer, från enskilda byggnader, inredningar och inventarier till sammanhållna bebyggelsemiljöer, stadslandskap och kulturlandskap. Det kan handla om anläggningar som broar och kajer, om gaturum, torg och trafikanläggningar eller om gröna miljöer som parker, koloniområden och begravningsplatser.

Kulturmiljön utgör vår gemensamma historia och är en källa till kunskap, identitet och bildning. Kulturmiljöfrågorna är aktuella i alla delar av stadsbyggnadsprocesserna – från idé och de tidiga planeringsskedena via detaljplaneringen fram till genomförande och slutligen färdigt projekt.

I Sverige finns ett antal författningar för kulturmiljön. I den kommunala planeringen tillämpas främst plan- och bygglagen och miljöbalken. Kulturmiljölagen skyddar fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen och handläggs av länsstyrelsen.

Krav på hänsyn till byggnaders, tomters och allmänna platsers kulturhistoriska värden finns i plan- och bygglagens åttonde kapitel. Här står att byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas. Ändring eller flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

Stadsmuseet har som ambition att kulturmiljöfrågorna ska komma in så tidigt som möjligt i processerna och att utvecklingsplaner ska utgå från adekvat och aktuell kunskap om stadens kulturmiljöer. Stadsmuseet är remissinstans för stadsbyggnadskontorets bygglovsärenden, samtliga planremisser samt remissinstans i andra ärenden som kan komma att påverka kulturmiljön. Remissvaren är rådgivande och stadsbyggnadskontoret väger sedan samman synpunkterna i helhetsbedömningen. På Stadsmuseet uttalar eller engagerar vi oss inte i enskilda ärenden annat än som just remissinstans.

Fråga Stadsmuseets byggnadsantikvarier

Telefontider
torsdag 13.00–14.00
Avvikande telefontider
6 juni – stängt
Vi ger dig råd om vilka kulturhistoriska värden och kvaliteter som är värda att bevara vid renovering eller ombyggnad av din fastighet. Du kan även få svar på vad det innebär att byggnader är markerade i gult, grönt eller blått på stadens kulturhistoriska klassificeringskarta. Samtalstiden är cirka 15 minuter.
Telefon
Telefon 08-508 31 620 (välj knappval 5 för Salongen)

Uppdaterad