Kulturmiljö

Bevarade och väl omhändertagna kulturmiljöer bär stadens historia och gör den tillgänglig i människors vardag. Kunskap om Stockholms kulturmiljöer är en förutsättning för en hållbar stadsutveckling och förvaltning av natur- och kulturmiljöer.

Park vid Olaus Magnus väg i Årsta. Foto: Mattias Ek, för projektet Kulturhistoriskt kunskapsunderlag för Stockholms parker.

Stadsmuseet ansvarar för Stockholms stads kulturhistoriska klassificeringskarta och är expertstöd i kulturmiljöfrågor till staden som förvaltare och som utvecklare av byggnader och miljöer.

Stadsmuseets kulturmiljöarbete innebär att innebär att beskriva och förmedla hur miljöer har vuxit fram, brukats och förändrats över tid samt att göra bedömningar av miljöernas värden. Kunskapsuppbyggnad innebär också att dokumentera förändringar av befintliga miljöer – som en kunskapssäkring inför framtiden.

Uppdaterad