Byggnadsvård

Byggnadsvård handlar om att vårda vår gemensamma skatt av äldre byggnader och miljöer. Stockholm är ett fantastiskt stadslandskap med miljöer typiska för många olika tidsperioder. De berättar om människorna som bott här innan oss.

Grundprincipen vid byggnadsvård och varsam renovering är att alltid utgå ifrån den aktuella byggnadens karaktär och särart. Både exteriören med fasad och tak och interiören har betydelse för bedömningen av det kulturhistoriska värdet. Det bästa för husen är att leva och användas utifrån sina olika förutsättningar så att vi kan lämna alla dessa goda kvaliteter vidare som vårt kulturarv.

Lämpliga material och metoder

Vissa byggnader har ett särskilt stort kulturhistoriskt värde. Dessa byggnader bör underhållas med sådana material och metoder som är lämpliga med hänsyn till objektets kulturhistoriska värden.

Med lämpliga avses beprövade material och metoder som fungerar väl tillsammans med aktuell byggnadsdel och bidrar till att byggnadens karaktärsdrag bibehålls. Det är inte alltid lätt för en fastighetsägare att leva upp till detta i vardagslag. Många företag marknadsför sina ibland helt oprövade produkter som det enda rätta. Hur ska en husägare utan djupare antikvariska kunskaper kunna avgöra vad som är rätt?

Studera huset

Något som man som husägare alltid bör starta med är att studera huset, ta reda på dess historia och kanske leta upp foton av hur det såg ut förr. Anlita gärna en antikvarie eller arkitekt för att avgöra vad som är typiskt för huset. När en byggnadsdel eller ett material måste bytas ut och det inte finns exakt samma att köpa får man hitta lämpliga ersättningar som gör att byggnadens karaktär ändå bibehålls. Att enbart se till lägsta pris är inte alltid lönsamt på sikt.

Dokumentera det du gör

Kom också ihåg att dokumentera det du gör i din byggnad vid en renovering eller mer omfattande underhåll. Några fotografier av hur det såg ut innan arbetet påbörjades samt en beskrivning av vad som gjorts och vilka material som använts (kulör, färgtyp etcetera) kan vara ovärderligt i framtiden. Kanske för dig själv nästa gång något behöver åtgärdas eller för en framtida ägare som vill veta hur huset sett ut tidigare. Eftersom kraven på en byggnad förändras över tid är det också klokt att vid renoveringar göra ingrepp som i framtiden är möjliga att återställa. Kanske kommer exempelvis en idag överflödig dörröppning att behövas i framtiden. Då kan dörrhålet byggas igen men dörren lämnas kvar så att den är möjlig att öppna igen vid behov.

För exteriöra förändringar, till exempel ändringar av material och kulör, krävs bygglov. För invändiga ändringar kan man även behöva göra en bygganmälan, till exempel när bärande konstruktioner berörs, planlösningen avsevärt påverkas eller vid underhåll av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Bygglovsansökan och bygganmälan görs hos Stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadskontoret på Stockholms stads webbplats

Uppdaterad